Історія журналу

Науковий часопис "Вісник національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Перший редактор вісника НТУУ КПІ Радіотехніка Радіоапаратобудування Огієвський В..В. Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування" було започатковано у 1956 році. Збірник кілька разів змінював свою назву. Як правило, коректувалася серія з метою більш точного вираження його проблематики. Головною метою видання було показати обсяги та спрямування наукової роботи в КПІ та зокрема на радіотехнічному факультеті, забезпечити доступність (тираж до 1 000 прим.) та оперативність публікації науково-технічних досягнень співробітників університету. Протягом всього періоду свого існування збірник був не лише джерелом наукової інформації, але виконував ще одну не менш важливу функцію – створення умов для наукової молоді факультету щодо здобуття досвіду публікації отриманих наукових результатів у засобах масової інформації. В цьому сенсі роль збірника неможливо переоцінити.

Назва журналу

роки

випуски

Известия Киевского ордена Ленина политехнического института. Серия радиотехники

1956

1

Вестник Киевского политехнического института. Серия радиотехники

1965 - 1967

2, 3, 4

Вестник Киевского политехнического института. Серия радиотехники и электроакустики

1968 - 1977

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Вестник Киевского политехнического института. Радиотехника

ISSN 0203-6584

1978 - 1994,

1998

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,

31, 32

Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування

ISSN 2310-0397

2006 - 2016

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56

57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64

До редакційної колегії наукового часопису традиційно входили провідні вчені радіотехнічного факультету КПІ, Фото головного редактора віснику КПІ Волернер Н.П.що поєднували викладацьку роботу з активними науковими дослідженнями. Першим головним редактором був проф. Огієвський Володимир Васильович. Під його керівництвом було закладено ідеологію видання – доступність та оперативність відображення найвагоміших здобутків науковців факультету в засобах масової інформації. Починаючи з 1958 року, понад 20 років редакційну колегію збірника очолював проф. Волернер Наум Пилипович, який створював максимум можливостей співробітникам, аспірантам та студентам факультету для публікації повідомлень щодо своїх наукових результатів досліджень. Оперативність публікації отриманих наукових результатів, що відрізняються новизною, набуває особливого сенсу, несе особливе навантаження за умови стрімкого розвитку відповідних галузей науки та техніки, до яких, в тому числі, відноситься і радіотехніка.

Протягом 1995 - 2005 років публікація збірника фактично припинилася. За цей час вийшов лише один випуск у 1998 році, присвячений 100-чю створення НТУУ «КПІ».

Зінковський Ю.Ф. головний редактор вісника НТУУ КПІ серія радіотехніки та радіоапаратобудування

У 2006 році за ініціативи доц. Мірських Георгія Олександровича видання було відроджено з назвою "Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування". Головним редактором став проф. Зіньковський Юрій Францевич. Періодичність публікацій зросла до чотирьох разів на рік з обсягом кожного випуску більше 10 друк. аркушів. Збірник було включено до переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати наукових досліджень кандидатських та докторських дисертацій з технічних наук. У 2010 році редакція організувала науково-технічну конференцію РТПСАС, що значно розширило географію авторів та сприяло популяризації видання.

У 2012 редакцію журналу очолили проф. Рибін Олександр Іванович та Шарпан Олег Борисович. Редакційна колегія збірнику, основою якої є співробітники радіотехнічного факультету, доповнилась іноземними членами. Проведено заходи щодо популяризації видання як в Україні так і закордоном. Всі статті журналу безкоштовно розміщено у відкритому доступі. У 2013 році журнал включено в DOAJ, в 2014 – до РІНЦ, в 2015 – до Web of Science.

На сьогодні у збірнику публікуються статті, що всебічно відображають наукові дослідження загалом у всій галузі радіотехніки та радіоапаратобудування.

Найчастіше журнал у закордонних виданнях цитують за наступними назвами:

  • Visnyk NTUU KPI. Ser. Radiotekhnika. Radioaparatobuduvannya
  • Visn. NTUU KPI, Ser. Radioteh. radioaparatobuduv.
  • Bul. of the National Techn. Univ. of Ukraine, ser. Radio engineering.
  • Bull. of Kiev polytechnic Inst. The Radio engineering
  • Bulletin of National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Series: Radiotechnika. Radioapparatostroyeniye
  • Radiotekhnika. Radioaparatobuduvannya, Visnyk NTUU “KPI”