Розрахунок електромагнітних полів в пристрої для озолення харчових продуктів


Анотація

Розраховано резонансні частоти, добротності та число типів коливань в смузі генерації магнетрона для побутових мікрохвильових печей. Досліджена зміна добротності при покритті стінок камери поглинальним матеріалом.

Бібліографічний опис

 
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 У транслітерації (формат Harvard)
 
Найденко В.І. Розрахунок електромагнітних полів в пристрої для озолення харчових продуктів / В.І. Найденко, Є.А. Сулима, Д.С. Шумаков, О.О. Лебедєв // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2007. – № 35. – с. 54-59. Naidenko, V. I., Sulima, E. A., Shumakov, D. S., Lebedev, A. A. (2007) The calculation of the electromagnet fields in the devises for liming of the foods. Visn. NTUU KPI, Ser. Radioteh. radioaparatobuduv., no. 35, pp. 54-59. (in Ukrainian)
 

Повний текст:


Посилання


Федоров Н.Н. Основы электродинамики. М. «Высшая школа», 1980.

Никольский В.В., Никольская Т.И. Электродинамика и распространение радиоволн, М. «Наука», 1989.

Найденко В.И., Дубровка Ф.Ф. Аксиально-симметрические периодические структуры и резонаторы, Киев «Высшая школа», 1985. – 244 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.20535/RADAP.2007.35.54-59

##submission.copyrightStatement##