[1]
Martynyuk, V.V., Havrylko, Y.V., Boiko, J.M. and Fedula, M.V. 2018. The Analysis of Periodic Signal Detection Method Based on Duffing System Chaotic Dynamics. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia. 74 (Sep. 2018), 5-10. DOI:https://doi.org/10.20535/RADAP.2018.74.5-10.