[1]
Sushko, I.O., Vistyzenko, Y.V., Movchanyuk, A.V., Antypenko, R.V. and Serha, A.V. 2019. Geophone Equivalent Circuit for Simulation Tasks in SPICE Packages. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia. 77 (Jun. 2019), 53-59. DOI:https://doi.org/10.20535/RADAP.2019.77.53-59.