(1)
Вісника НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування Р. Володимир Іванович Правда (до 80 річчя з дня народження). RADAP 2015, 108.