(1)
Martynyuk, V. V.; Havrylko, Y. V.; Boiko, J. M.; Fedula, M. V. The Analysis of Periodic Signal Detection Method Based on Duffing System Chaotic Dynamics. RADAP 2018, 5-10.