(1)
Sushko, I. O.; Vistyzenko, Y. V.; Movchanyuk, A. V.; Antypenko, R. V.; Serha, A. V. Geophone Equivalent Circuit for Simulation Tasks in SPICE Packages. RADAP 2019, 53-59.