Вісника НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування Р. (2015). Володимир Іванович Правда (до 80 річчя з дня народження). Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, (62), 108. https://doi.org/10.20535/RADAP.2015.62.108