Martynyuk, V. V., Havrylko, Y. V., Boiko, J. M., & Fedula, M. V. (2018). The Analysis of Periodic Signal Detection Method Based on Duffing System Chaotic Dynamics. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, (74), 5-10. https://doi.org/10.20535/RADAP.2018.74.5-10