Sushko, I. O., Vistyzenko, Y. V., Movchanyuk, A. V., Antypenko, R. V., & Serha, A. V. (2019). Geophone Equivalent Circuit for Simulation Tasks in SPICE Packages. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, (77), 53-59. https://doi.org/10.20535/RADAP.2019.77.53-59