Вісника НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування Редколегія. 2015. “Володимир Іванович Правда (до 80 річчя з дня народження)”. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, no. 62 (September):108. https://doi.org/10.20535/RADAP.2015.62.108.