Martynyuk, V. V., Ye. V. Havrylko, J. M. Boiko, and M. V. Fedula. 2018. “The Analysis of Periodic Signal Detection Method Based on Duffing System Chaotic Dynamics”. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, no. 74 (September):5-10. https://doi.org/10.20535/RADAP.2018.74.5-10.