Sushko, I. O., Ye. V. Vistyzenko, A. V. Movchanyuk, R. V. Antypenko, and A. V. Serha. 2019. “Geophone Equivalent Circuit for Simulation Tasks in SPICE Packages”. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, no. 77 (June):53-59. https://doi.org/10.20535/RADAP.2019.77.53-59.