Martynyuk, V. V., Havrylko, Y. V., Boiko, J. M. and Fedula, M. V. (2018) “The Analysis of Periodic Signal Detection Method Based on Duffing System Chaotic Dynamics”, Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, 0(74), pp. 5-10. doi: 10.20535/RADAP.2018.74.5-10.