Sushko, I. O., Vistyzenko, Y. V., Movchanyuk, A. V., Antypenko, R. V. and Serha, A. V. (2019) “Geophone Equivalent Circuit for Simulation Tasks in SPICE Packages”, Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, 0(77), pp. 53-59. doi: 10.20535/RADAP.2019.77.53-59.