Вісника НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування Р. “Володимир Іванович Правда (до 80 річчя з дня народження)”. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, no. 62, Sept. 2015, p. 108, doi:10.20535/RADAP.2015.62.108.