Martynyuk, V. V., Y. V. Havrylko, J. M. Boiko, and M. V. Fedula. “The Analysis of Periodic Signal Detection Method Based on Duffing System Chaotic Dynamics”. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, no. 74, Sept. 2018, pp. 5-10, doi:10.20535/RADAP.2018.74.5-10.