Sushko, I. O., Y. V. Vistyzenko, A. V. Movchanyuk, R. V. Antypenko, and A. V. Serha. “Geophone Equivalent Circuit for Simulation Tasks in SPICE Packages”. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, no. 77, June 2019, pp. 53-59, doi:10.20535/RADAP.2019.77.53-59.