Вісника НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування Редколегія. “Володимир Іванович Правда (до 80 річчя з дня народження)”. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia0, no. 62 (September 30, 2015): 108. Accessed October 23, 2021. http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1108.