Martynyuk, V. V., Ye. V. Havrylko, J. M. Boiko, and M. V. Fedula. “The Analysis of Periodic Signal Detection Method Based on Duffing System Chaotic Dynamics”. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia0, no. 74 (September 30, 2018): 5-10. Accessed December 2, 2021. http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1505.