[1]
Kolobrodov, V.H., Tymchik, G.S., Mykytenko, V.I., Kolobrodov, M.S. and Lutsiuk, M.M. 2018. Influence of the Matrix Structure of the Modulator and Detector on the Optical Spectrum Analyzer Output Signal. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia. 72 (Mar. 2018), 78-85. DOI:https://doi.org/10.20535/RADAP.2018.72.78-85.