[1]
Dvornikov, O.V., Tchekhovski, V.A., Prokopenko, N.N., Galkin , Y.D., Kunts, A.V. and Bugakova , A.V. 2019. Implementation of Reading Electronics of Silicone Photomultipliers on the Array Chip МН2ХА030. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia. 78 (Sep. 2019), 60-66. DOI:https://doi.org/10.20535/RADAP.2019.78.60-66.