[1]
Zhuk, S.Y., Omelianenko, M.Y., Romanenko, T.V. and Tureeva, O.V. 2021. Synthesis of Extremely Wide Stopband E-plane Bandpass Filters. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia. 84 (Mar. 2021), 22-29. DOI:https://doi.org/10.20535/RADAP.2021.84.22-29.