[1]
Rassokhina , Y.V. and Krizhanovski, V.G. 2023. Transverse Resonance Technique for Analysis of Symmetrical Stub in Microstrip Transmission Line. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia. 92 (Jun. 2023), 5-11. DOI:https://doi.org/10.20535/RADAP.2023.92.5-11.