[1]
Kotsiubailo , A.V., Savchuk , A.V., Omelkyna, D.V., Shoferystov , S.Y., Lavrenko , I.I., Tretiak , I.B., Yakovenko , S.M., Lysenko , O.M. and Popov , A.O. 2024. Designing Minimalistic Powered Arm Orthosis for Brachial Plexus Injuries. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia. 96 (Jun. 2024), 50-61. DOI:https://doi.org/10.20535/RADAP.2024.96.50-61.