(1)
Kolobrodov, V. H.; Tymchik, G. S.; Mykytenko, V. I.; Kolobrodov, M. S.; Lutsiuk, M. M. Influence of the Matrix Structure of the Modulator and Detector on the Optical Spectrum Analyzer Output Signal. RADAP 2018, 78-85.