(1)
Rassokhina , Y. V.; Krizhanovski, V. G. Transverse Resonance Technique for Analysis of Symmetrical Stub in Microstrip Transmission Line. RADAP 2023, 5-11.