(1)
Kotsiubailo , A. V.; Savchuk , A. V.; Omelkyna, D. V.; Shoferystov , S. Y.; Lavrenko , I. I.; Tretiak , I. B.; Yakovenko , S. M.; Lysenko , O. M.; Popov , A. O. Designing Minimalistic Powered Arm Orthosis for Brachial Plexus Injuries. RADAP 2024, 50-61.