Dvornikov, O. V., Dziatlau, V. L., Prokopenko, N. N., & Tchekhovski, V. A. (2017). The Effect of Gamma Rays on the Main Static Characteristics of SiGe Transistors. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, (71), 40-45. https://doi.org/10.20535/RADAP.2017.71.40-45