Kolobrodov, V. H., Tymchik, G. S., Mykytenko, V. I., Kolobrodov, M. S., & Lutsiuk, M. M. (2018). Influence of the Matrix Structure of the Modulator and Detector on the Optical Spectrum Analyzer Output Signal. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, (72), 78-85. https://doi.org/10.20535/RADAP.2018.72.78-85