Kharchenko, O. I., & Kartashov, V. M. (2018). Digital Signal Extraction by Means of Nonlinear Stochastic Filtration. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, (73), 50-54. https://doi.org/10.20535/RADAP.2018.73.50-54