Dvornikov, O. V., Tchekhovski, V. A., Prokopenko, N. N., Galkin , Y. D., Kunts, A. V., & Bugakova , A. V. (2019). Implementation of Reading Electronics of Silicone Photomultipliers on the Array Chip МН2ХА030. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, (78), 60-66. https://doi.org/10.20535/RADAP.2019.78.60-66