Volovyk , A. Y., & Kychak , V. M. (2021). Detection Filter Method in Diagnostic Problems for Linear Dynamic Systems . Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, (84), 30-39. https://doi.org/10.20535/RADAP.2021.84.30-39