Zhuk, S. Y., Omelianenko, M. Y., Romanenko, T. V., & Tureeva, O. V. (2021). Synthesis of Extremely Wide Stopband E-plane Bandpass Filters. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, (84), 22-29. https://doi.org/10.20535/RADAP.2021.84.22-29