Buhaiov , M. V. (2022). Iterative Method for Noise Power Estimating at Unknown Spectrum Occupancy. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, (88), 42-49. https://doi.org/10.20535/RADAP.2022.88.42-49