Rassokhina , Y. V., & Krizhanovski, V. G. (2023). Transverse Resonance Technique for Analysis of Symmetrical Stub in Microstrip Transmission Line. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, (92), 5-11. https://doi.org/10.20535/RADAP.2023.92.5-11