Bazilo, C. V., Anriienko , V. O., Tuz, V. V., Usyk, L. M., & Bondarenko, Y. Y. (2023). Mathematical Modeling of Piezoelectric Ceramic Ring Transducers for Functional Instrumentation. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, (93), 78-84. https://doi.org/10.20535/RADAP.2023.93.78-84