Buhaiov , M. V., & Zakirov , S. V. (2024). Method for Selecting Pulsed Signals by Their Duration in Fading Channels. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, (96), 14-20. https://doi.org/10.20535/RADAP.2024.96.14-20