Kotsiubailo , A. V., Savchuk , A. V., Omelkyna, D. V., Shoferystov , S. Y., Lavrenko , I. I., Tretiak , I. B., Yakovenko , S. M., Lysenko , O. M., & Popov , A. O. (2024). Designing Minimalistic Powered Arm Orthosis for Brachial Plexus Injuries. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, (96), 50-61. https://doi.org/10.20535/RADAP.2024.96.50-61