Dvornikov, O. V., V. L. Dziatlau, N. N. Prokopenko, and V. A. Tchekhovski. 2017. “The Effect of Gamma Rays on the Main Static Characteristics of SiGe Transistors”. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, no. 71 (December):40-45. https://doi.org/10.20535/RADAP.2017.71.40-45.