Kolobrodov, V. H., G. S. Tymchik, V. I. Mykytenko, M. S. Kolobrodov, and M. M. Lutsiuk. 2018. “Influence of the Matrix Structure of the Modulator and Detector on the Optical Spectrum Analyzer Output Signal”. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, no. 72 (March):78-85. https://doi.org/10.20535/RADAP.2018.72.78-85.