Kharchenko, O. I., and V. M. Kartashov. 2018. “Digital Signal Extraction by Means of Nonlinear Stochastic Filtration”. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, no. 73 (June):50-54. https://doi.org/10.20535/RADAP.2018.73.50-54.