Dvornikov, O. V., V. A. Tchekhovski, N. N. Prokopenko, Ya. D. Galkin, A. V. Kunts, and A. V. Bugakova. 2019. “Implementation of Reading Electronics of Silicone Photomultipliers on the Array Chip МН2ХА030”. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, no. 78 (September):60-66. https://doi.org/10.20535/RADAP.2019.78.60-66.