Volovyk , A. Yu., and V. M. Kychak. 2021. “Detection Filter Method in Diagnostic Problems for Linear Dynamic Systems ”. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, no. 84 (March):30-39. https://doi.org/10.20535/RADAP.2021.84.30-39.