Zhuk, S. Ya., M. Y. Omelianenko, T. V. Romanenko, and O. V. Tureeva. 2021. “Synthesis of Extremely Wide Stopband E-Plane Bandpass Filters”. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, no. 84 (March):22-29. https://doi.org/10.20535/RADAP.2021.84.22-29.