Rassokhina , Yu. V., and V. G. Krizhanovski. 2023. “Transverse Resonance Technique for Analysis of Symmetrical Stub in Microstrip Transmission Line”. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, no. 92 (June):5-11. https://doi.org/10.20535/RADAP.2023.92.5-11.