Kotsiubailo , A. V., A. V. Savchuk, D. V. Omelkyna, S. Ye. Shoferystov, Ia. I. Lavrenko, I. B. Tretiak, S. M. Yakovenko, O. M. Lysenko, and A. O. Popov. 2024. “Designing Minimalistic Powered Arm Orthosis for Brachial Plexus Injuries”. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, no. 96 (June):50-61. https://doi.org/10.20535/RADAP.2024.96.50-61.