Dvornikov, O. V., Dziatlau, V. L., Prokopenko, N. N. and Tchekhovski, V. A. (2017) “The Effect of Gamma Rays on the Main Static Characteristics of SiGe Transistors”, Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, 0(71), pp. 40-45. doi: 10.20535/RADAP.2017.71.40-45.