Kolobrodov, V. H., Tymchik, G. S., Mykytenko, V. I., Kolobrodov, M. S. and Lutsiuk, M. M. (2018) “Influence of the Matrix Structure of the Modulator and Detector on the Optical Spectrum Analyzer Output Signal”, Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, 0(72), pp. 78-85. doi: 10.20535/RADAP.2018.72.78-85.