Kharchenko, O. I. and Kartashov, V. M. (2018) “Digital Signal Extraction by Means of Nonlinear Stochastic Filtration”, Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, 0(73), pp. 50-54. doi: 10.20535/RADAP.2018.73.50-54.